Sędziowie to grupa zawodowa, o której w ostatnim czasie bardzo dużo się dyskutuje. Wysokość wynagrodzeń sędziów może powodować duże emocje. W niniejszym artykule w sposób bardzo dokładny sprawdzamy, ile zarabia sędzia w Polsce. Wszystkie przedstawione dane są zgodne z prawdą, ponieważ zaczerpnięto je z państwowych instytucji. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury niniejszego artykułu.

 

Sędzia – ile zarabia? 

W polskiej konstytucji zawarte są informacje o zarobkach tylko jednej grupy zawodowej. Mowa jest w niej właśnie o pensjach sędziów. Ustawa zasadnicza wskazuje, iż sędziowie muszą mieć zapewnione „warunki pracy oraz wynagrodzenie, które będzie odpowiadało godności urzędu oraz zakresowi pełnionych przez nich obowiązków”. Fakt wpisania informacji o zarobkach sędziów do konstytucji podkreśla, że sędziowskie zarobki są sprawą absolutnie priorytetową dla sprawnego funkcjonowania państwa polskiego. Wynagrodzenie sędziego jest gwarancją pełnionej przez niego funkcji. Ma ono również zapewniać mu na tyle dobrą pozycję materialną, aby nie ulegał naciskom z jakiejkolwiek strony podczas wydawania orzeczeń. Widać zatem dobitnie, iż to, ile zarabia sędzia, ma również przełożenie na dobro całego wymiaru sprawiedliwości oraz prawidłowość orzekanych później wyroków.

 

Ile zarabia sędzia? 

Wynagrodzenie zasadnicze, które przysługuje sędziom, wynosić może od dwóch do trzech przeciętnych pensji. Każdy sędzia może oprócz tego liczyć również na dodatek stażowy. Jego wysokość wynosi od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wszyscy sędziowie mogą również otrzymywać specjalne gratyfikacje jubileuszowe. Sędzia, który przepracuje w zawodzie 20 lat, może otrzymać gratyfikację w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. Sędziowie otrzymują również trzynaste pensje. Jeśli dany sędzia pełni dodatkową funkcję, to otrzymuje także odpowiednio dodatkowe benefity finansowe.

Zatem ile zarabia sędzia? Pensja zasadnicza sędziego ustalana jest za pomocą mnożnika przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ubiegłego roku. Najniższy przewidziany w prawie mnożnik jest równy 2,05. Dla przykładu: w drugim kwartale 2016 roku wynosiło ono 4019,08 zł. To z kolei dawało 8239,11 brutto.

Większość Polaków, która pracuje, posiada wynagrodzenie brutto oraz wynagrodzenie netto. Dla przytłaczającej większości są to dwie kwoty, które różnią się w sposób znaczący. W przypadku sędziów kwestia ta wygląda zupełnie inaczej. Od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. To z kolei sprawia, iż otrzymują oni „na rękę” o wiele więcej aniżeli przeciętni obywatele.

Sędziowie, którzy są oddelegowani do innych miejscowości, mają także prawo do bezpłatnego zakwaterowania. Warunki tego zakwaterowania muszą jednak odpowiadać godności urzędu. Kolejną rzeczą, na którą mogą liczyć sędziowie, są diety, ryczał i zwrot kosztów, które rzeczywiście zostały poniesione. Ponadto, wszyscy sędziowie mogą również otrzymywać niezwykle korzystne pożyczki, które można przeznaczać na zaspokajanie swoich potrzeb mieszkaniowych. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od średniorocznego wskaźnika wzrostu cen oraz usług konsumpcyjnych. Zgodnie z wyliczeniami ZUS-u w 2014 roku wynosił on 0%, ponieważ ceny pozostawały cały czas na takim samym poziomie. Z kolei rok później, w 2015 roku doszło do spadku cen o 0,6%.

Sędziowie mogą również liczyć na dodatkowy urlop. Wynosi on od sześciu do dwunastu dni. Dokładna długość dodatkowego urlopu uzależniona jest od tego, jaki staż pracy posiada dany sędzia. Sędziowie otrzymują również sześciomiesięczny, płatny urlop w celu podreperowania swojego stanu zdrowia.

 

Emerytury u sędziów 

System emerytalny u sędziów również wygląda zupełnie inaczej aniżeli w przypadku statystycznego Kowalskiego. Sędziowie mogą przechodzić w stan spoczynku w przypadku pojawienia się następujących okoliczności:

  • wiek,
  • choroba,
  • utrata sił.

Każdy pewnie zastanawia się nad tym, ile emerytury dostaje sędzia. Emerytura sędziego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wysługę lat, które pobierane były na ostatnim zajmowanym przez danego pracownika stanowisku. Najbardziej liczą się ostatnie lista pracy – są to najczęściej lata, w których pobierane wynagrodzenie było najwyższe. Każdy sędzia przechodzący w stan spoczynku otrzymuje także jednorazową odprawę. Kwota odprawy równa jest zarobkom z 6 miesięcy.

 

Ile godzin pracuje sędzia?

Profity z tytułu wysokich wynagrodzeń oraz bardzo korzystnego systemu emerytalnego to nie wszystko. Sędziowie nie pracują ośmiu godzin dziennie jak wszyscy Polacy. Czas pracy określa się bowiem w ich przypadku wymiarem zadań. Sędziom nie wolno podejmować się dodatkowego zatrudnienia – nie dotyczy to wyłącznie zatrudnienia się na stanowisku dydaktycznym (np. na uczelni). Sędziowie są objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mogą również być członkami zarządu w spółkach prawa handlowego.