Funkcja radnego wiąże się z dużym prestiżem oraz ogromną odpowiedzialnością. Możliwość reprezentowania interesów mieszkańców z pewnością może być powodem do dumy. W niniejszym artykule opisujemy, ile zarabia radny. Zarobki radnych oraz wszystkich innych polityków od zawsze są obiektem zainteresowania obywateli. Ten artykuł rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie wynagrodzeń radnych. Zapraszamy do jego wnikliwej lektury!

 

Radny – co to za zawód?

Radny to misja publiczna, którą może wykonywać każdy polski obywatel, który kończył 18 lat oraz posiada zaświadczenie o niekaralności. Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Musi kierować się dobrem wspólnoty. W naszym kraju radni wybierani są na poziomie czterech szczebli:

  • wojewódzkim,
  • powiatowym,
  • gminnym,
  • jednostek pomocniczych gminy (dzielnice, osiedla, sołectwa).

 

Zarobki radnych – podstawy prawne

W chwili obecnej wszelkie zasady dotyczące funkcjonowania gmin są zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która została uchwalona w dniu 8 marca 1990 roku. Mówi ona, iż radni gminy mogą liczyć na diety oraz zwrot kosztów za odbywane podróże służbowe. Szczegółowe kwoty poszczególnych diet ustalane są w sposób indywidualny przez każdą radę miasta bądź radę gminy. Przepisy wskazują jednak, iż nie może ona przekraczać w ciągu jednego miesiąca półtorakrotności kwoty bazowej, która została określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach administracji państwowej.

W 2018 roku kwotę bazową określono na poziomie 1789,42 zł. Oznaczało to, iż maksymalna wysokość diety radnego może być równa 2684,13 zł. 100% wyżej wymienionej kwoty mogą otrzymywać wyłącznie radni gmin (miast), które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Radni miast bądź gmin od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców mogą otrzymać maksymalnie 75% tej kwoty, czyli dokładnie 2013,10 zł. Radni w gminach zamieszkiwanych przez mniej niż 15 tysięcy mieszkańców mogą otrzymać maksymalnie 50% tej kwoty, czyli 1342,07. Za podstawę prawną takiego podziału kwot uważa się rozporządzenie Rady Ministrów, które zostało wydane 26 lipca 2000 roku. Było to rozporządzenie „w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy”.

Dokładna wysokość diet nie jest uzależniona wyłącznie od ustawy budżetowej, ale także od wielkości gminy bądź miasta oraz od tego, jakie dany radny pełni funkcje w radzie oraz czy w prawidłowy sposób wykonuje swoje obowiązki. Chodzi tutaj o to, w ilu komisjach zasiada oraz czy pojawia się na bieżąco na wszystkich sesjach rady. Okazuje się zatem, iż nie każdy radny otrzymuje powyżej wymienione kwoty. Mogą one być o wiele wyższe.

 

Maksymalna wysokość diety radnego powiatu. Ile zarabia radny?

Ile zarabia radny powiatu? Maksymalną wysokość diet, które przysługują radnym powiatu, również rozlicza się na podstawie półtorakrotności kwoty bazowej, którą zapisano w ustawie budżetowej dla osób, które zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach administracji państwowej. W sposób dokładny kwoty zostały uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostało ogłoszone w dniu 26 lipca 2000. Zgodnie z nim, radny powiatu może otrzymać maksymalnie 2684,13 złote – 100% kwoty. Kwota ta dotyczy radnych zasiadających w radach powiatów zamieszkiwanych przez więcej niż 120 tysięcy mieszkańców. 85% kwoty maksymalnej przysługuje radnym zasiadającym w radach powiatów zamieszkiwanych przez od 60 tysięcy do 120 tysięcy, zaś 70% kwoty przysługuje radnym zasiadającym w radach powiatów zamieszkiwanych przez mniej niż 60 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego, radni powiatów mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży służbowych wzorem radnych rad gminnych.

 

Ile zarabia radny dzielnicowy?

Warto wiedzieć, iż wysokość diety radnych dzielnicowych nie jest uregulowana w zapisach ustawowych. Są one określane w uchwałach poszczególnych rad gmin (miast). NA przykład: zasady związane z ustalaniem oraz wypłacaniem diet w Krakowie przedstawiono w stosownej uchwale, której numer brzmi CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa. Uchwalono ją w dniu 7 stycznia 1998 roku. W dokumencie tym zawarto również wzór – na jego podstawie oblicza się później wysokość poszczególnych diet urzędników.

Dieta radnego dzielnicowego uwzględnia czynniki takie jak przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, udział radnego w różnorodnych komisjach oraz jego obecność na sesjach. Dieta może w związku z tym wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Dla przykładu: w 2015 roku było to od 68 złotych do 567 złotych (dla przewodniczących komisji).

 

Czy od wynagrodzenia radnego odprowadzany jest podatek?

Czy dieta radnego jest opodatkowana? Okazuje się, że nie. Zarówno diety radnych gmin, miast, powiatów jak i radnych dzielnicowych w wysokości do maksymalnie 3000 złotych miesięcznie, są całkowicie wolne od uiszczania podatków. Do końca roku 2017 kwota wolna wynosiła 2280 złotych.